Verkoopvoorwaarden

Gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en ons Privacybeleid accepteert, ongeacht of u ervoor kiest om u bij ons te registreren. Als u deze voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze website.

Druk een kopie van deze voorwaarden af voor toekomstig gebruik.

De laatste datum waarop de algemene verkoopvoorwaarden zijn bijgewerkt, staat onderaan deze pagina.

1 – Informatie over ons

LE CHAUFFE BIBERON bevindt zich in Frankrijk. zijn e-mailadres is: contact@le-chauffe-biberon.com biedt de verkoop van babyvideomonitoren aan op het internet via de website LE-CHAUFFE-BIBERON.COM.

2 – Beschikbaarheid van diensten

We leveren momenteel aan elk land ter wereld, maar er zijn beperkingen in het accepteren van bestellingen uit bepaalde landen. Je kunt meer informatie vinden op onze pagina met leveringsinformatie.

3 – Je status

Door via onze site te bestellen, garandeert u dat :

Je bent wettelijk bevoegd om “bindende” contracten af te sluiten;

 • Je bent minstens 18 jaar oud;
 • Je woont in een van de landen die worden gedekt.

4 – Hoe het contract tussen u en ons tot stand komt :

In dit contract verwijst “u” naar de klant en “wij” naar LE CHAUFFE BIBERON.

Zodra je je bestelling hebt geplaatst, ontvang je van ons een e-mail ter bevestiging dat we je bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit geen aanvaarding van je bestelling inhoudt. Uw bestelling is een aanbod aan ons voor de aankoop van een Product. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en aanvaarding door ons en wij bevestigen deze aanvaarding door u een e-mail te sturen ter bevestiging van de verzending van het Product. Het contract tussen ons komt pas tot stand nadat we je de bevestiging van verzending hebben gestuurd.

 • We verwerken je bestelling pas nadat we de volledige betaling hebben ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen in clausule 7.
 • In het geval van een fout in je bestelling, kun je deze per e-mail corrigeren voordat je bestelling wordt verwerkt. Als je bestelling al is verwerkt, kun je deze niet meer wijzigen. Als je bestelling al is verzonden, retourneer de Producten dan in overeenstemming met ons Retourbeleid.
 • Dit Contract is alleen van toepassing op Producten waarvoor Wij de verzending hebben bevestigd in de Verzendbevestiging. Wij zijn niet verplicht om Producten te leveren die deel hebben uitgemaakt van uw bestelling totdat de verzending van deze Producten is bevestigd in een aparte Verzendbevestiging.
 • We hebben het recht om een bestelling van u om welke reden dan ook te weigeren.
 • Wanneer u een verzoek indient, verklaart u dat alle gegevens die u hebt verstrekt bij het aanvragen van goederen of diensten waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn, dat u gemachtigd bent om de creditcard of debetkaart te gebruiken die u hebt gebruikt om uw verzoek in te dienen en dat er voldoende geld is om de kosten van de goederen en diensten te dekken. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze gegevens.

5 – Consumentenrechten

Als u een contract aangaat als consument, kunt u een Contract te allen tijde annuleren binnen dertig (14) dagen vanaf de dag nadat u de Producten hebt ontvangen. In dit geval ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs die u voor de Producten hebt betaald, in overeenstemming met ons retourbeleid.

6 – Beschikbaarheid en levering

Je bestelling zal compleet zijn op de bezorgdatum die op de Verzendbevestiging staat vermeld of, als er geen bezorgdatum is vermeld, binnen 21 dagen na de datum van de Verzendbevestiging, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

7 – Prijzen en betaling

 • De prijs die voor de producten moet worden betaald, is de prijs die op de website wordt vermeld. Portokosten worden apart weergegeven wanneer je je bestelling plaatst en moeten ook vooraf worden betaald.

U moet de betaling verrichten op de wijze die u op de website hebt gekozen en de betaling wordt pas geacht te zijn verricht nadat Wij het beschikbare geld hebben ontvangen voor het totale bedrag dat op de bestelling is vermeld.

 • Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die We al hebben geaccepteerd.
 • Alle Producten moeten worden betaald met een creditcard of bankpas. We accepteren betalingen met Visa, Visa Debit en Mastercard. We accepteren ook betalingen via PayPal.
 • De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen variëren. Alle geadverteerde prijzen kunnen worden gewijzigd.
 • Per bestelling kan slechts één kortingscode worden gebruikt.

8 – Ons retourbeleid

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie over terugbetalingen.

9 – Onze verantwoordelijkheid

Als wij de Producten niet leveren of als de Producten die wij leveren niet zijn wat u hebt besteld, beschadigd of defect zijn, of als de levering een onjuiste hoeveelheid betreft, is onze enige verplichting, naar uw keuze, om:

tekorten of ontbrekende of onjuiste leveringen herstellen; of

 • Beschadigde of defecte Producten vervangen of repareren;
 • Het bedrag terugbetalen dat u hebt betaald voor de Producten in kwestie.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, speciale of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winst, contracten, zaken of verwachte besparingen of verlies van goodwill, reputatie of gegevens.
 • Onverminderd het voorgaande is onze enige aansprakelijkheid jegens u op grond van en/of voortvloeiend uit deze overeenkomst niet hoger dan het bedrag dat u voor de Producten hebt betaald.
 • Niets in dit contract zal uw wettelijke rechten uitsluiten of beperken.
 • Een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst is niet bevoegd om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten moeten ons eigendom zijn.

11 – Vergoeding

U verbindt zich ertoe LE CHAUFFE BIBERON te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen.haar directeuren, functionarissen, werknemers, adviseurs, agenten en partners van enige claim, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) die voortvloeien uit, zonder beperking, enige schending door u van deze algemene voorwaarden, enige schending door u van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van enige persoon of entiteit, of enige schending door u van enige plicht tot vertrouwelijkheid of discretie of lasterlijke uitspraken door u in welke vorm dan ook.

12 – Douanerechten

Als je bij ons bestelt voor levering buiten de Europese Unie, kun je te maken krijgen met douanerechten en belastingen, die in rekening worden gebracht wanneer het pakket aankomt op de plaats van bestemming. U bent verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke douanerechten en belastingen. We hebben geen controle over deze kosten en kunnen de hoogte ervan niet voorspellen. Neem contact op met je plaatselijke douanekantoor voor meer informatie voordat je je bestelling plaatst.

 • U moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land van bestemming van de producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending van deze wetten door jou.

13 – Schriftelijke mededelingen

De toepasselijke wetgeving vereist dat bepaalde informatie of communicatie die Wij naar u sturen schriftelijk is. Wanneer u onze site gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch verloopt. We nemen per e-mail contact met u op of voorzien u van informatie door berichten op onze website te publiceren. Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die Wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. Deze voorwaarde heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

14 – Mededelingen

Alle berichten van jou moeten worden gestuurd naar contact@le-chauffe-biberon.com. Wij kunnen kennisgevingen aan u sturen per e-mail of naar het postadres dat u ons hebt verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling, of op een van de manieren die worden beschreven in artikel 13 hierboven. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren gegeven onmiddellijk na publicatie op onze website, 24 uur na het verzenden van een e-mail of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om de bezorging van de informatie te bewijzen, is het voldoende om in het geval van een brief te bewijzen dat deze brief naar behoren was geadresseerd, gefrankeerd en per post was verzonden en, in het geval van een e-mail, dat de e-mail naar het door de ontvanger opgegeven adres was verzonden.

15 Overdracht van rechten en verplichtingen

Het contract tussen u en ons bindt u en ons en onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

U mag een contract of uw rechten en verplichtingen op grond daarvan niet overdragen, toewijzen, in rekening brengen of anderszins van de hand doen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • Wij mogen een contract of onze rechten en verplichtingen op grond daarvan op elk moment tijdens de looptijd van het contract overdragen, toewijzen, factureren, uitbesteden of anderszins van de hand doen.

16 Gebeurtenissen buiten onze macht

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen onder een contract veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (“Geval van overmacht”).

Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, omissie of ongeval waarover wij geen controle hebben en omvat in het bijzonder (zonder beperking) de volgende gebeurtenissen:

 • Stakingen, blokkades of andere industriële acties.
  • Burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging, oorlog (verklaard of niet), dreiging van of voorbereiding op oorlog.
  • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp.
  • Het onvermogen om gebruik te maken van spoorwegen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.
  • Het onvermogen om publieke of private telecommunicatienetwerken te gebruiken.
  • De wetten, decreten, wetten, voorschriften of andere beperkingen van een regering.
  • Onze verplichtingen uit hoofde van een contract worden geacht te zijn opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie en wij krijgen een verlenging van de termijn voor de uitvoering van het contract voor de duur van die periode. We zullen alles in het werk stellen om een einde te maken aan de overmachtsituatie of om een oplossing te vinden waardoor we onze contractuele verplichtingen ondanks de overmachtsituatie kunnen nakomen.

17 Ontheffing

Als wij op enig moment tijdens de looptijd van het contract niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder dit contract of een van deze algemene voorwaarden, of als wij een van onze rechten of rechtsmiddelen waaraan wij onder dit contract gebonden zijn niet uitoefenen, vormt dit geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dit u niet van uw verplichting om dergelijke verplichtingen na te komen.

Als wij afstand doen van een schending, betekent dit niet dat wij afstand doen van een volgende schending.

 • Geen verklaring van afstand van een van deze algemene voorwaarden door ons zal effectief zijn, tenzij deze uitdrukkelijk is aangeduid als een verklaring van afstand en schriftelijk aan u is meegedeeld in overeenstemming met artikel 13 hierboven.

18 Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een bepaling van een Contract door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan zal een dergelijke bepaling of voorwaarde in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen en voorwaarden, die geldig zullen blijven voor zover toegestaan door de wet.

 • Anders stemt u ermee in dat de clausule in kwestie kan worden gerectificeerd en geïnterpreteerd op een manier die de oorspronkelijke betekenis van de clausule/subclausule benadert, in overeenstemming met de wet.

19 Volledig contract

Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van het Contract en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

We erkennen elk dat, bij het aangaan van een Contract, geen van ons heeft vertrouwd op enige vertegenwoordiging, toezegging of belofte gedaan door de ander of voortvloeiend uit iets gezegd of geschreven in de loop van de onderhandelingen tussen ons voorafgaand aan een dergelijk Contract, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

 • Geen van ons heeft enig rechtsmiddel met betrekking tot een onjuiste voorstelling van zaken door de andere partij, mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van een Contract (tenzij een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken frauduleus is gedaan) en het enige rechtsmiddel van de andere partij is voor schending van het Contract zoals voorzien in deze algemene voorwaarden.

20 Ons recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen

We kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien en aanpassen om veranderingen in de marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, veranderingen in technologie, veranderingen in betalingsmethoden, veranderingen in de toepasselijke wetgeving, wettelijke vereisten en veranderingen in de mogelijkheden van ons systeem of om enige andere reden naar eigen goeddunken te weerspiegelen.

Voor u gelden de beleidsregels en algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u Producten bij ons bestelt, tenzij de wet of een overheidsinstantie een wijziging van deze beleidsregels of algemene voorwaarden vereist (in welk geval deze wijziging van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst), of als Wij u op de hoogte stellen van de wijziging in dergelijke beleidsregels of algemene voorwaarden voordat wij u de bevestiging van verzending sturen (in welk geval Wij ons het recht voorbehouden om aan te nemen dat u de wijziging in de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Producten op de hoogte stelt van het tegendeel).

21 Wetgeving en jurisdictie

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

22 Dienst na verkoop

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze algemene voorwaarden of onze Producten moeten worden gericht aan contact@le-chauffe-biberon.com.

(Bijgewerkt op 16/09/2023)